Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการเนื้อโคคุณภาพ การตัดแต่ง และการตลาดเชื่อมโยงเนื้อคุณภาพ”
             วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการเนื้อโคคุณภาพ การตัดแต่ง และการตลาดเชื่อมโยงเนื้อคุณภาพ” ให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 300 คน โดยครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 1) จัดอบรม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) จัดอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน และครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 3) จัดอบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง