Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมสัญจรการพัฒนาด้านวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรด้านวิชาการ
             วันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรด้านวิชาการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการหลักสูตร, แนวทางการพัฒนาด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 5 ปี, การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี