Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการยกระดับผลผลิตภาคการเกษตร ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมคณะ จัดโครงการยกระดับระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 โดยมี นายเทิดชัย แก้วเกศา จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้ฮอร์โมนในการกำหนดเวลาผสมเทียมแพะ ณ ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง และเสวนาวิชาการเรื่อง “การตลาดโคเนื้อตามแนวทางศาสตร์พระราชา” โดยมี นายกิตติพัทธ์ เทียบประทานพร จากบริษัท สยามบีฟ จำกัด, นายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์ จากบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด, นายนเรศ รัศมีจันทร์ จากเครือข่ายโคเนื้อล้านนา เป็นผู้ร่วมเสวนา และ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ จากบริษัท สยามบีฟ จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องบัวตอง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง