Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2
             วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสาขาวิชาเอกที่เหมาะสม
กับตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายความเป็นมา
ของสมาคมฯ วัตถุประสงค์ และผลงานของสมาคม, ดร.วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ อดีตอธิบดีกรม ปศุสัตว์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และ ผศ.ไพฑูลย์ ใจเด็ด อุปนายกสมาคมฯ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพสัตวบาล พร้อมทั้งได้ทำการรับสมัครสมาชิกสามัญจากนักศึกษาและคณาจารย์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี