Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด
             วันที่ 24 เมษายน 2563 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในพื้นที่ของห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า ถูกสุขลักษณะ และจัดเรียงตู้ชั้นวางหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้เข้าใช้ห้องสมุดสามารถค้นหาหนังสือได้อย่างสะดวก