Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
             วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในวิชาการเรียนรู้อิสระ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา
และการฝึกงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โด่ยได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงษ์ โกษาแสง ผู้จัดการสาขาปราจีนบุรี บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษเรื่อง “บุคลิกภาพกับงานด้านปศุสัตว์” ณ ห้อง AT1413 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี