Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย
             เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของคณะ จัดกิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาภายในส่วนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย, บริเวณโดยรอบศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข), โรงจอดรถกองพัฒนานักศึกษา, สนามกีฬา, บริเวณรอบ ๆ หอพักนักศึกษา, ครัวอิ่มอุ่น, บริเวณเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี, วัดวิเวก, วัดหนองอุโบสถ, วัดดอยแท่นพระ, และบริเวณค่ายลูกเสือห้วยโจ้ ทั้งนี้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำหัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมอำนวยความสะดวกและนำนักศึกษาพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ