Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรมนักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน
             วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมนักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน ประจำปี 2561 หลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมือง” ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำสตรีบนพื้นที่สูง, นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป จำนวน 110 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อทางด้านสัตวศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง, อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ บรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคและการสุขาภิบาลฟาร์ม และการทำวัคชีน การส่องไข่ฟัก, อ.ยุทธนา สุนันตา บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการอาหารไก่พื้นเมือง และนายครรชิต ชมภูพันธ์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการภายในฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี