Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานโคนมคุณภาพสูงล้านนา
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ภายใต้งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในโครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานโคนมคุณภาพสูงล้านนา เรื่อง “พัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโคนมเพศผู้และแม่โคปลดระวาง" ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมเพศผู้และโคนมปลดระวางของเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่โคนมล้านนา ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์ฯ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การดูแลลูกโคนมเพศผู้ เพื่อการผลิตเนื้อโคคุณภาพ, อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก บรรยายให้ความรู้เรื่อง การขุนแม่โคปลดระวาง สำหรับการผลิตเนื้อโค, อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง บรรยายให้ความรู้เรื่อง อาหารสำหรับโคนมเพศผู้และแม่โคปลดระวาง สำหรับการผลิตเนื้อโคคุณภาพ ณ สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง