Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกอบรมทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
             วันที่ 21 ตุลาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมทำวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับนักศึกษาของคณะฯ โดยมีนายสัตวแพทย์จากปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี