Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สัตวศาสตร์
             วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 197 คน เพื่อแนะนำอาจารย์แต่ละสาขา, ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนทางด้านสัตวศาสตร์, การลงทะเบียนเรียน, การวางแผนการเรียน, กิจกรรมนักศึกษา, แผนการเรียนวิชาพื้นฐาน และวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี