Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้กับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคุณนิตยา ใจกันทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้