Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 21 มกราคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดหน่วยเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผลปรากฏว่า นางสาวธีรดา จิตรประสาร ได้รับการรับรองการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ณ ลานหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี