Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เสวนาทางวิชาการ “สัตวศาสตร์แม่โจ้ จากอดีตสู่ศตวรรษที่ 21”
             วันที่ 23 กันยายน 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “สัตวศาสตร์แม่โจ้ จากอดีตสู่ศตวรรษที่ 21” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาการ ทักษะการเรียนรู้ และแนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ แสนคำ ผู้จัดการอนุสรณ์ฟาร์ม จ.เชียงราย, รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, ผศ.ดร.อภิชัย เมฆบังวัน และคุณอภิชาติ หมั่นวิชา เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี