Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบไก่กระดูกดำ
             วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้มอบไก่กระดูกดำ จำนวน 1,200 ตัว ให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน มูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านสะกาด ต.สะกาด อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ
และโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา