Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มาตรฐานฟาร์ม)
             วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มาตรฐานฟาร์ม) สำหรับฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ ฟาร์มไก่ไข่และไก่เนื้อ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต ซึ่งเป็นกำลังสำคัญให้กับวงการปศุสัตว์ในการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐาน ทำให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารตกค้างและเชื้อโรคต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ คือ 1. น.สพ.พชร ศรีประสาท ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานฟาร์มสุกร“ 2. สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ สัตวแพทย์ชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ ”มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่และไก่เนื้อ“ 3. สพ.ญ.มณิชญา ประชุม บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ” ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้