Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โรงเรียนสารภีพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมฟาร์มปศุสัตว์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมฟาร์มปศุสัตว์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาพื้นฐานให้แก่นักเรียน ในปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย และ นายครรชิต ชมพูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์มสัตว์ปี ได้ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ และ พาเยี่ยมชมกิจกรรมฟาร์มสัตว์ปีกในครั้งนี้