Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากประสบการณ์ภายนอก โดยมี รศ. ดร.สุกิจ ขันธปราบ, อ.ยุทธนา สุนันตา, อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนายั่งยืนภาคเหนือ, สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา, สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว, ด่านส่งออกค้าขายปศุสัตว์เชียงแสน จ.เชียงราย