Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข
             วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมประจำปีของเครือข่ายโคเนื้อล้านนาใน “โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ โรงเรียนโคบาลล้านนา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของเครือข่ายโคเนื้อล้านนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายโคเนื้อล้านนาในจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี เพื่อการขับเคลื่อนโคเนื้อของกลุ่ม เป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับข้อมูลความต้องการของกลุ่มฯ ทั้งด้านการเลี้ยงการจัดการโค การจัดการอาหารโค และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค อีกทั้งได้ทำการเก็บข้อมูลด้านต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกร เพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงการเลี้ยงโคเนื้อแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐต่อไป