Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ที่ปรึกษาด้านพลังงาน เข้าพบคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
             วันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายสิทธิโชค ผูกพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการพลังงาน เข้าพบคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในแต่ละขั้นตอนของระบบการจัดการพลังงานในอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี