Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการโรงฆ่าและตลาดโคส่งออก”
             วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการโรงฆ่าสัตว์และตลาดโคส่งออก ให้กับนักศึกษาของคณะฯ โดยมี คุณสิทธิพร บุรณนัฏ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 2204 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี