Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ในหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์อย่างง่ายและรวดเร็ว” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ นายกสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเบื้องต้นในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบอาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์โดยวิธีทางเคมีอย่างง่าย การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์โดยใช้เทคนิคการลอยตัว และฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562 ห้องประชุม 2201-2 และ ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่