Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการประกอบสูตรอาหารข้นอย่างแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิต” ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบสูตรอาหารข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ สร้างอาชีพให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง หัวหน้าโครงการ บรรยายให้ความรู้เรื่อง.“ความสำคัญของอาหารโค การประกอบสูตรอาหารโค และเทคนิคลดต้นทุนค่าอาหาร”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจำแนกชนิดอาหารโค” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดการและการสุขาภิบาล” โดยจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม CDC1 สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่