Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
             วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นโดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาทนักศึกษาใหม่ และมีการแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน แนะนำหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบและข้อกำหนด ต่างๆให้นักศึกษาได้รับทราบ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี