Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) เข้าหารือในเรื่องโครงการสหกิจศึกษา
             วันที่ 17 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหารจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) เข้าพบ รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ เพื่อหารือในเรื่องโครงการของสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี