Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์
             วันที่ 30 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์ โดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์โคนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรดอกผลจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ให้กับบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดสรรทุนตลอดระยะเวลาของโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 – 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 49 ทุน