Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฐานเรียนรู้การผลิตเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร
             วันที่ 28 สิงหาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฐานเรียนรู้การผลิตเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร เรื่อง “การจัดการชิ้นส่วนเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่า” ให้กับตัวแทนบริษัท ห้างสรรพสินค้า และผู้สนใจทั่วไป โดยมี ผศ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้อง AT1421 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี