Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประกวดแผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์
             เมื่อวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวผกาสินี ขาวแดง, นางสาวพัชรี พรมตัน, นางสาวกรัณฑรัตน์ ในเวียงและ นางสาวกัญญาณัฐ ไชยวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการชนะการประกวดแผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ และรางวัลชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อทีม "ไต่เต้า SILVER DRIP" จัดขึ้นโดย อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ณ ห้อง CoMaker Space สำนักหอสมุด อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้