Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
             วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 60 คน เข้ารับฟังการแนะนำคณะฯ การแนะนำหลักสูตรฯ และทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ฟาร์มสัตว์ปีก และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้