Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ และห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และนักวิชาการสัตวบาลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านอาชีพและใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป