Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะทำงานฐานการเรียนรู้ผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
             วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยรศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ, อ.ไพโรจน์ ศิลมั่น, น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม พร้อมด้วย นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล ลงพื้นที่สำรวจการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ภายใต้โครงการบริการวิชาการฐานการเรียนรู้ผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโฮ่ง ในโครงการพระราชดำริ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย