Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เสริมสร้างความเป็นผู้นำนักศึกษา) ให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน) ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและทักษะการเป็นผู้นำ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” และหัวข้อ “Habit and Growth mindset” เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม รวมถึงการสร้างความสามัคคีและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน โดยมี คุณจุงยุทธ โสตถิปิณฑะ เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์รีสอร์ท ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่