Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาและการรับสมัครงาน
             วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา และการรับสมัครเข้าทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้มีสัตวบาลเกี่ยวกับการดูแลช้างเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี