Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ ให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน) ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพตนเอง และการปฏิบัติงานร่วมกันในสังคมได้อย่างมีระบบ” เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม รวมถึงการสร้างความสามัคคีและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน โดยมี คุณธนัชพร พรหมทันต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารกำลังคน เครือเบทาโกร พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 ณ ชุ่มจิตต์รีสอร์ท อ.สันทราย จ.เชียงใหม่