Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กรมปศุสัตว์เข้าตรวจบริเวณพื้นที่พักซากสัตว์ที่มีความเหมาะสม สำหรับการบริโภค เพื่อต่อใบอนุญาต ต.ร.ซ.4 (ใบรับรองสถานที่พักซากสัตว์)
             วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจบริเวณพื้นที่พักซากสัตว์ที่มีความเหมาะสมสำหรับการบริโภค เพื่อต่อใบอนุญาต ต.ร.ซ.4 (ใบรับรองสถานที่พักซากสัตว์) ภายใต้โครงการ พัฒนาระบบการจัดการโรงฆ่าเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน อย. และ GMP ณ โรงฆ่า สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้โรงงานฯอยู่ในระดับมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ หลังจากแจ้งผลการเข้าตรวจที่พักซากสัตว์ ได้ 93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน