Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมหารือในหัวข้อ “การพัฒนา Northern Economic ด้วย local products (ไก่กระดูกดำ)”
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ประชุมหารือร่วมกับ คุณนวลละออง ศรีชุมพล นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย (TLEX) .ในหัวข้อ “การพัฒนา Northern Economic ด้วย local products (ไก่กระดูกดำ)” โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา Northern Economic จากการใช้ประโยชน์จากไก่กระดูกดำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามนโยบาย beef sandbox ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1213 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี