Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
             วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก รองฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและฟาร์มโคนม-โคเนื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย และศึกษาหาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนเพื่อตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในอนาคต โดยมีอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลอง และนักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้