Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการทหารพันธุ์ดี
             ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการ และการฟักไข่ เพื่อผลิตลูกไก่พื้นเมืองและลูกเป็ดไข่ ในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 ให้กับกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ และกองทหารพรานที่ 32 จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2562