Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมรัตนวรรณฟาร์ม (ไก่ดำ)
             วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี , ผศ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ และ
อ.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมหารือกับคุณชินรัตน์ และคุณวรรณา เมืองขุนทด เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต
การพัฒนาพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ และการตลาด เพื่อรองรับความต้องการไก่กระดูกดำของผู้บริโภคในปัจจุบัน ณ รัตนวรรณฟาร์ม ไก่ดำ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่