Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบในท้องถิ่น"
             วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบในท้องถิ่น”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอาชีพและยพระดับเศรษฐกิจฐานรากของคนในชุมชนด้วยนวัฒกรรมการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ” โดยจัดการอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านท่าสี ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี