Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าแนะนำบริษัทฯ
             วันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าแนะนำและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ให้กับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในการประกอบการตัดสินใจเข้าฝึกงาน, สหกิจศึกษา และทำงานร่วมกับบริษัทฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี