Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             คณาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน 176 คน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี