Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร
             อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการแปงบ้าน สร้างเมือง ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร ร่วมพัฒนาโรงเรียนส่วนของแปลงผัก บ่อปลา บริเวณคอกสุกร และออกพื้นที่ในชุมชนเพื่อแนะนำ ส่งเสริม รักษาสัตว์ และทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในหมู่บ้านขุนแปะ ต้นผึ้ง และป่ากล้วย โดยผู้ทำวัคซีนได้ผ่านการฝึกอบรมการทำวัคซีนจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่แล้ว เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่