Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว
             วันที่ 30 เมษายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว (ใหม่) และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในเบื้องต้น ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี