Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2562
             วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2562 เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน บุคลากร และนักศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “การทำผางประทีป และการทำโคมประดับ” โดยมีนายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโคมไฟประดับตามแบบฉบับของชาวล้านนา ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ