Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบ้านสุขาวดี
             วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบ้านสุขาวดี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณจารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายบัญชี และการเงิน ประธานสายการตลาดต่างประเทศ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบ้านสุขาวดี จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กร” โดย ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหารบริษัท สหฟาร์ม และบริษัทในเครือ โดยได้รับฟังประวัติของบ้านสุขาวดี และ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด พร้อมรับฟังแนวทาง ปรัชญาการใช้ชีวิต ข้อคิดในการบริหารงาน เงิน คน นอกจากนี้ ได้ร่วมหารือร่วมกันด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน