Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ผลงานกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge)
             วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge) ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจำนวน 7 ทีมซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นก่อนการแข่งขัน ทีม KitpyFed ผลงาน KitpyFed อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับวัยเด็ก โดย นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นายปฎิภาณ กอหลวง ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด 50,000 บาท และ ทีม Meat for Life by SMART GIFT ผลงาน Meat for Life นวัตกรรมทางพันธุกรรมและการทำฟาร์มโคอัจฉริยะ โดย นายภานุพงศ์ ตาละกา ศิษย์เก่าวิชาเอกโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินสนับสนุน 30,000 บาท