Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงาน
             ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 57 คน และครูผู้ดูแลอีก 4 คน เข้าทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ด้านด้านสัตวศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อและประกอบอาชีพทางด้านนี้ในอนาคต โดยมีอาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้