Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมเรื่อง “การเรียนรู้การเลี้ยงสุกร”
             วันที่ 7 ตุลาคม 2562 บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่อง “การเรียนรู้การเลี้ยงสุกร” ให้กับเกษตรกรและคณะครูจากอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, บ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านก่อก๋วง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 30 คน ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี อ.ดร.จำรูญ มณีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการฟาร์มสุกร”, อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โรคและการสุขาภิบาลสุกร” และ นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง” และ “การผสมเทียมสุกร” ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี