Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่สำรวจการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
             วันที่ 4 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย และคณะทำงาน นำนักศึกษาลงพื้นที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำรวจสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของเกษตรกร พร้อมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มงานการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่